e

Tutkimukset

Sisäilma-, rakenne- ja taloteknisillä tutkimuksilla selvitetään rakennuksista aiheutuvat ongelmat, jotka mahdollisesti aiheuttavat käyttäjien oireilua, haju- tai muuta haittaa.

Käyttäjäkysely - selvitetään käyttäjien kokemaa oireilua sekä olosuhteita.

Riskiarvio – asiakirjojen läpikäynti, riskirakenteiden arviointi ja riskikartoitus kohteessa.

Tutkimussuunnitelma - laaditaan riskiarvion perusteella ja siinä esitetään suositeltavat tutkimukset.

Kuntotutkimukset – ovat rakenne-, taloteknisiä ja sisäilmatutkimuksia, joilla selvitetään rakenteiden kunto ja ilmanvaihdon toimivuus. Tarvittaessa otetaan materiaali- ja sisäilmanäytteitä ongelmien selvittämiseksi.

Näyteanalyysit – analysointi tehdään akkreditoidussa Eviran hyväksymässä laboratoriossa.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus – selvitetään mahdolliset haitta-aineet, mm. asbesti, PCB- ja PAH-yhdisteet.

Toimenpide-ehdotukset – yhteenveto tarvittavista korjaustoimenpiteistä ohjeeksi korjaussuunnittelulle.

Korjaussuunnittelu – vastaa kysymykseen, miten rakenteet tulee korjata, jotta tutkimuksissa todetut sisäilmahaitat saadaan poistettua.

Rakennustyön valvonta – varmistetaan rakennusterveyshaitan poistamiseksi annettujen toimenpide-ehdotusten huomiointi korjaussuunnittelussa ja korjaustöiden toteutuksen aikana.

Laadunvarmistus – varmistetaan tehtyjen korjaustoimenpiteiden riittävyys esim. jälkiseurannalla.

Lue lisäpalveluistamme täältä