e

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET

Suomen Sisäilmakeskus on mukana useissa kehitys- ja tutkimushankkeissa vuosittain. Tällä hetkellä meneillään ovat seuraavat hankkeet:

TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYS- JA TURVALLISUUSRISKIT RAKENNUSTEN KOSTEUSVAURIOSELVITYKSISSÄ
- Työterveyslaitoksen ja alan toimijoiden yhteishanke

Työterveyslaitos on käynnistänyt keväällä 2015 hankkeen "Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä". Rakennusten kosteusvaurioita selvittävillä työntekijöillä on riski altistua työkohteissaan bakteereille, homeille ja niiden aineenvaihduntatuotteille. Lisäksi he saattavat kohdata työssään esim. asbestia, kemiallisia yhdisteitä, pölyjä, punkkeja ja mineraalikuituja. Fysikaalisia vaaratekijöitä voivat olla melu, tärinä ja huonot valaistusolosuhteet. Lisäksi työ voi olla sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa varsinkin heidän työskennellessä yksin ongelmakohteissa ja siitä aiheutuu tapaturmavaaroja.

Hanke toteutetaan yhteistyönä alan toimijoiden kanssa. Suomen Sisäilmakeskus Oy on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään alalle laadittavana toimintaohjeena, jonka avulla työntekijät voivat itsenäisesti tehdä riskinarvioinnin omissa työkohteissaan ja huomioida vaaratekijät työn suunnittelussa, toteutuksessa ja työssä suojautumisessa selvittäessään kosteusvauriorakennuksia. Toimintaohjetta voivat hyödyntää myös työterveyshuollot alan työntekijöiden terveystarkastustarpeen arvioinnissa ja sisällön suunnittelussa eli ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämisessä. Vaaratietoisuutta lisäämällä ja riskinarviointimenetelmiä hyödyntämällä edistetään alan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ja mahdollisten sairaspoissaolojen vähenemistä, mikä lisää heidän työuriensa pituutta ja työntekijöiden hyvinvointia.
Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös kosteusvaurioasiantuntijoiden ammattitautirekisterin ja datapankin luomiseksi.

AIRLOG

AIRLOG on vuoden 2014 lopussa päättynyt Euroopan Komission rahoittama 3-vuotinen tutkimushanke. Sen puitteissa on kehitetty hallinta-alusta (BlueIndoor-ohjelmisto), jonka tarkoituksena on toimia tutkijan apuna sisäilmaongelmien ratkaisemisessa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Huolimatta kaikesta siitä tiedosta, mitä sisäilman huono laatu aiheuttaa ihmisten terveydelle ja viihtyvyydelle, sisäilman laatua ei kuitenkaan koeta todelliseksi ongelmaksi, toisin kuin ulkoilman laatua. Itse asiassa Euroopan tason lainsäädännössä ei ole lainkaan vaatimuksia säännöllisistä tarkastuksista tai valvonnasta sisäilman laadun suhteen. BlueIndoor tulee myös auttamaan tämän epäkohdan poistamiseksi luomalla vaatimuksille puitteet Euroopan tasolla.

BlueIndoor onkin ensimmäinen maailmanlaajuinen työkalu sisäilman laadun analysoinnissa ja diagnosoinnissa. Lisäksi BlueIndoor on web-foorumi, joka jakaa tietoa sisäilman ilmanlaadusta Euroopan rakennuksissa, ei ainoastaan teknisten asiantuntijoiden käyttöön, vaan myös rakennusten omistajille ja käyttäjille, olipa kyseessä julkinen tai yksityinen taho tai jopa yksityisasunto.
Ohjelmisto on kehitetty yhteistyössä Euroopan tasolla kolmen tutkimuslaitoksen (CRIC, myöh. Ateknea Solutions Espanjasta, IDMEC Portugalista ja VTT Suomesta) toimesta. Lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet Ecocounselling Europe Itävallasta ja ISIAQ Hollannista. Hankkeeseen osallistuneet viisi alan pk-yritystä (Ambisalud Espanjasta, Green Air Monitoring Ltd Englannista, Ar Diagnostic Portugalista, PLE Group Kft Unkarista ja Suomen Sisäilmakeskus Oy) ovat perustaneet EEIG-yrityksen, jonka tarkoituksena on kehittää ja markkinoida BlueIndoor-ohjelmistoa.

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

Kosteus- ja hometalkoot on valtakunnallinen ympäristöministeriön johtama viisivuotinen toimintaohjelma, jonka tehtävänä on saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoiden avulla tuodaan uutta tietoa, taitoa ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön ja rakennusten koko elinkaareen sekä vaikutetaan laajasti asenteisiin.
Suomen Sisäilmakeskus Oy on mukana Kosteus- ja hometalkoissa monissa eri hankkeissa:
- Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje
- Pätevöityminen ja koulutus
- Asuntokaupan turvan parantaminen
Lisätietoja Kosteus- ja hometalkoiden sivuilta.

Vuonna 2013 päättyneitä TEKES-tutkimushankkeita ovat olleet:

- GreenICT-ToVa - GreenICT-pohjaiset toimivuudenvarmistusmenetelmät ja -palvelut olemassa oleville rakennuksille

- INSULOVO - Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja toimivuuden monitorointi - vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen

- PUTUSA - Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa – Puhdas ja turvallinen saneeraus